Czy jest możliwe odwołanie darowizny?

Czy można odwołać darowiznę?

Bywają sytuacje, kiedy darczyńca chce odzyskać przedmiot darowany na mocy umowy innej osobie. Zdarzenia uzasadniające odwołanie darowizny określają przepisy prawa w zależności od tego, czy darowizna została już wykonana, czy też nie.

 

Pytania, z jakimi najczęściej zwracają się klienci kancelarii notarialnej, dotyczą sytuacji, w której doszło do wykonania darowizny obejmującej nieruchomość. Oznacza to, że własność darowanego przedmiotu przeszła na własność obdarowanego, zwykle bliskiej osoby, która po otrzymaniu darowizny postępuje wobec darczyńcy w sposób, którego on nie akceptuje. Odwołanie darowizny w takim przypadku możliwe jest, jeżeli obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności. Najogólniej mówiąc, zachował się wobec darczyńcy niewłaściwie i krzywdząco, naruszając tym samym uznane normy społeczne i rodzinne.

Odwołanie darowizny następuje przez złożenie obdarowanemu oświadczenia na piśmie o odwołaniu darowizny nieruchomości, nie później niż w ciągu roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o akcie niewdzięczności. Należy pamiętać, że nie wywołuje ono jednak skutku rzeczowego, to znaczy nie przenosi własności przedmiotu darowizny z powrotem na darczyńcę. Do tego niezbędne jest zawarcie w formie aktu notarialnego umowy o powrotne przeniesienie własności.

Jeżeli obdarowany kwestionuje zasadność odwołania darowizny, darczyńcy pozostaje droga powództwa o zobowiązanie obdarowanego do powrotnego przeniesienia na niego własności nieruchomości. Sąd, po rozważeniu stanowisk obu stron i stwierdzeniu dopuszczalności odwołania darowizny w konkretnej sprawie, wydaje orzeczenie, które zastępuje w tym zakresie oświadczenie woli obdarowanego.

Leave Comment

Copyright © 2021 - Notariusz Wrocław