Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa Wrocław

Umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową jest jedną z czterech małżeńskich umów majątkowych. Aby była ważna, konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego. Ma charakter organizacyjny, gdyż jej celem jest ustalenie zasad, według których kształtować się będą na przyszłość stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami. Nie jest dopuszczalne wprowadzenie umownej rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, o tym może zdecydować tylko sąd na żądanie jednego z małżonków.

Małżeńska umowa majątkowa

Jeżeli umowa majątkowa małżeńska ustanawiająca rozdzielność zostanie podpisana przed ślubem, w małżeństwie w ogóle nie powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Natomiast podpisanie takiej umowy w czasie trwania małżeństwa powoduje, że majątek wspólny przestaje istnieć, a przedmioty nim objęte stają się współwłasnością obojga małżonków w równych częściach. Od tej chwili każdy z małżonków ma swój własny majątek, którym samodzielnie rozporządza.

Na co zwracać uwagę podpisując umowę majątkową?

Podpisując umowę majątkową warto pamiętać, że aby była skuteczna w stosunkach majątkowych z innymi osobami, np. kontrahentami czy wierzycielami jednego z małżonków, należy poinformować ich o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Taka ochrona osób trzecich ma znaczenie w sytuacji, gdy małżonkowie ustanowili rozdzielność w celu zabezpieczenia majątku jednego małżonka przed niekorzystnymi skutkami działalności drugiego z nich. Wobec wierzyciela, który nie dowie się o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, małżonkowie traktowani będą tak, jakby umowa majątkowa nie została zawarta. Oznacza to, że będzie mógł domagać się zaspokojenia swoich roszczeń z mienia, które w ustroju wspólności majątkowej stanowiłoby majątek wspólny. Taka sama zasada obowiązuje, gdy wierzytelność wobec jednego z małżonków powstała przed zawarciem umowy majątkowej.

Umowny podział majątku wspólnego

Wraz z zawarciem umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową małżonkowie mogą przeprowadzić umowny podział majątku wspólnego. Celem podziału majątku jest przyznanie obojgu małżonkom (lub jednemu z nich), na wyłączną własność, oznaczonych rzeczy lub praw objętych dotychczas wspólnością majątkową. W umowie o podział majątku małżonkowie mogą jednocześnie dokonać wzajemnych rozliczeń, np. z tytułu nakładów dokonanych pomiędzy majątkiem wspólnym a majątkami osobistymi małżonków czy spłaty długów.

Ustrój majątkowy w małżeństwie może podlegać zmianom. Jeżeli małżonkowie po ustanowieniu rozdzielności zmienią zdanie, mogą rozwiązać umowę w formie aktu notarialnego. Rozwiązanie umowy ustanawiającej rozdzielność powoduje przywrócenie ustroju ustawowej wspólności majątkowej.

Leave Comment

Copyright © 2021 - Notariusz Wrocław