Sprzedaż nieruchomości: jak zabezpieczyć zapłatę ceny przy sprzedaży z odroczonym terminem płatności?

Jak zabezpieczyć zapłatę ceny przy sprzedaży z odroczonym terminem płatności?

Sprzedaż nieruchomości następuje co do zasady z chwilą zawarcia umowy. Oznacza to, że wraz z podpisaniem przez strony aktu notarialnego kupujący nabywa własność lokalu, budynku lub działki, a sprzedający własności tej się wyzbywa. W przeciwieństwie do umów, których przedmiotem są rzeczy ruchome, skuteczność nabycia nieruchomości nie jest i nie może być determinowana zapłatą ceny, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami umowa sprzedaży nieruchomości o skutku rozporządzającym musi być wolna od jakichkolwiek warunków, w przeciwnym razie będzie nieważna.

 

Sytuacja, w której płatność nie następuje przed lub jednocześnie z zawarciem umowy, nie jest korzystna z punktu widzenia interesów sprzedającego. Z kolei kupujący wolałby uniknąć zapłaty przed podpisaniem aktu notarialnego w obawie, że mimo przekazania środków, do przeniesienia własności nigdy nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie sprzedającego.

Optymalnym i bezpiecznym dla obu stron rozwiązaniem pozostaje wówczas zapłata pieniędzy za pośrednictwem notariusza, poprzez jego bankowy rachunek depozytowy. Przed podpisaniem umowy kupujący wpłaca na odrębne konto notariusza pieniądze, które ten z kolei przelewa na rachunek sprzedającego po zawarciu umowy. Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół w formie aktu notarialnego, który powinien szczegółowo określać termin jego wypłaty oraz osobę, na rzecz której ma nastąpić wypłata. Depozyt notarialny jest bardzo skutecznym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, w równym stopniu zabezpieczającym interesy obu stron transakcji.

Leave Comment

Copyright © 2021 - Notariusz Wrocław