Umowa Przedwstępna

umowa przedwstępna wrocław

Umowa przedwstępna – czy warto podpisać?

Umowa przedwstępna podpisywana jest w sytuacji, gdy strony transakcji nie mogą zawrzeć od razu umowy przenoszącej własność na nabywcę. Najczęściej chodzi o umowę sprzedaży nieruchomości, gdy środki na zakup mają pochodzić z kredytu bankowego. Ważne, aby w umowie przedwstępnej zawarte były tzw. istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Obejmują one między innymi  opis nieruchomości, wysokość, sposób i termin zapłaty ceny sprzedaży (w tym zadatku, jeśli został uzgodniony), termin wydania nieruchomości kupującemu, a także datę, do której strony zobowiązane są przystąpić do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Zadatek umowy przedwstępnej

Często jednym z elementów umowy przedwstępnej jest wspomniany wyżej zadatek. Jest to część ceny płatna przez kupującego z góry, jako gwarancja dotrzymania umowy. Kwota stanowiąca zadatek zwyczajowo stanowi od 10 do 20 procent ceny sprzedaży. Płatna jest gotówką przy zawarciu umowy przedwstępnej bądź przelewem tuż po jej podpisaniu. Zadatek pełni rolę „dyscyplinującą”, co oznacza, że w razie niewywiązania się przez którąkolwiek ze stron z zaciągniętego w umowie przedwstępnej zobowiązania, ponosi ona negatywne konsekwencje finansowe. W przypadku kupującego będzie to przepadek kwoty zapłaconej tytułem zadatku. Natomiast sprzedający zobowiązany będzie zapłacić drugiej stronie otrzymaną kwotę zadatku w podwójnej wysokości. Należy przy tym pamiętać, że zanim strona uprawniona przystąpi do realizacji swoich roszczeń wynikających z zadatku, powinna odstąpić od umowy przedwstępnej.

Czy warto podpisać umowę przedwstępną u notariusza?

Jeśli przedmiotem transakcji jest nieruchomość, zdecydowanie tak. Akt notarialny zapewni dochowanie wymogów formalnych umowy, a pomoc notariusza pozwoli uniknąć zapisów niekorzystnych dla stron, czy mogących wywołać wątpliwości na etapie zawierania umowy przyrzeczonej. Istotną zaletą umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego jest także możliwość żądania zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądem bez udziału drugiej strony. Ma to znaczenie, gdy jeden z kontrahentów nie wywiązuje się z zaciągniętego w umowie przedwstępnej zobowiązania. Jeśli sąd uwzględni w całości żądanie, wyrok wydany w sprawie zastępuje zawarcie umowy przyrzeczonej i stanowi podstawę wpisu nowego właściciela do księgi wieczystej.

Leave Comment

Copyright © 2021 - Notariusz Wrocław